O nas

Warunki transakcji kupna-sprzedaży HBN 2008 z dnia 5 czerwca 2008 roku, zatwierdzone przez Urzędnika Sądu Rejonowego oraz Centrum Administracyjne pod numerem 42/2008 dotyczą wszelkich spraw.

Warunki sprzedaży Anthos, które będziemy przesyłać Państwu raz do roku, dotyczą wszystkich transakcji. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wprowadzane przez którąkolwiek ze stron wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.